Gallery

Ebisu, Tokyo, 2012

Ebisu, Tokyo, 2012

 
La Paz, Bolivia, 2011

La Paz, Bolivia, 2011

 
Chicago, Il.

Chicago, Il.

 
Russia, Moscow, 2013

Russia, Moscow, 2013

 
New York

New York

 
Montparnasse, Paris 2012

Montparnasse, Paris 2012

 
food truck, New York

food truck, New York

 
Malecón, Havana

Malecón, Havana