Meiji Jingu, Tokyo, 2012

 

Meiji Jingu, Tokyo, 2012