Shimbashi, Tokyo, 2011

 

Shimbashi, Tokyo, 2011

 
 
 
Menu