Takeshiba, Tokyo, 2013

 

Takeshiba, Tokyo, 2013

 
 
 
Menu