Meiji Jingu, Tokyo, 2012

»
«
 

Meiji Jingu, Tokyo, 2012